Algemene voorwaarden

hLeveringsvoorwaarden en Definities Balance in Beauty

 

Balance in Beauty, be1.nl, zijn handelsmerken van Schoonheidspraktijk Balance in Beauty te Hoofddorp. Schoonheidspraktijk Balance in Beauty en be1, staan ingeschreven onder nummer 27.27.0540  bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere websites of drukwerk. Afdrukken van pagina’s en/ of producten, zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met juridische middelen worden bestreden.

Hoewel Balance in Beauty de grootste zorg besteedt aan de inhoud van deze website en het drukwerk, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de aangeboden informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie.

Merknamen, productnamen en afbeeldingen inzake het assortiment behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders.

Alle producten kunnen uitsluitend binnen de Benelux en Duitsland geleverd worden.

 

Afzeggen van een afspraak door de cliënt:

Bij het afzeggen van een afspraak binnen 48 uur, houdt Balance in Beauty zich het recht voor € 50 in rekening te brengen.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Balance in Beauty zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 2.  Betaling en Prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten. Let op: de prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen ieder moment gewijzigd worden.

De verzendkosten bedragen € 5,= (inclusief BTW) binnen Nederland en België  ongeacht de grootte van de bestelling. Bestelling boven de € 199,- worden zonder verzendkosten geleverd. De levering binnen Nederland geschiedt via TNT Post.

Betaling kan uitsluitend plaatsvinden door "Vooraf overmaken" op banknr NL06 INGB 0004 2689 79  ten name van Balance in Beauty te Hoofddorp ( Vergeet niet om uw naam en ordernummer te vermelden ) of via de aangeboden betalingsmethode via de webwinkel. 

Alle fakturen dienen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 14 werkdagen na faktuurdatum, anders komt de gedane bestelling te vervallen.

 

 

Artikel 3. Bestellingen en communicatie

Vragen omtrent de producten, bestellingen en leveringen, bij voorkeur per e-mail via: info@be1.nl

Balance in Beauty is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Balance in Beauty, dan wel tussen Balance in Beauty en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Balance in Beauty. Bij eventuele vragen of klachten zal Balance in Beauty binnen 3 werkdagen reageren en een redelijke inspanning leveren om het probleem op te lossen.

 

Artikel 4. Overeenkomst en Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Balance in Beauty zijn vrijblijvend en Balance in Beauty behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Balance in Beauty. Door middel van een bevestigingsemail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. Balance in Beauty is te allen tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

De administratie van Balance in Beauty en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Balance in Beauty verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Balance in Beauty verrichte leveringen. Balance in Beauty erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 

Artikel 5 Levering en levertijd

Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland op het door de klant aangegeven bezorgadres. De verwachte levertijd na ontvangst van uw betaling is tussen de 2 en 4 werkdagen. Mocht er een artikel niet voorradig zijn of een langere levertijd hebben, dan wordt u daarvan binnen 24 uur op de hoogte gesteld. Balance in Beauty hanteert een maximale levertermijn van 10 dagen. Hierna heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden.

Balance in Beauty is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Binnen Nederland worden de producten via TNT post geleverd. Balance in Beauty behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden, zonder daarbij nogmaals verzendkosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 6 Incorrecte levering

De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar info@be1.nl, binnen 2 dagen contact op te nemen. Aan de klant heeft dan de keuze of hij/zij een nieuwe levering wil of dat hij/zij het geld terug wil ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adresinfo@be1.nl  Balance in Beauty reageert binnen twee werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

 

Artikel 7 Annulering bestelling

Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen en niet geopend dan wel gebruikt heeft, heeft de klant de mogelijkheid om binnen 8 werkdagen na de ontvangst van dit product de onderliggende overeenkomst met Balance in Beauty te ontbinden. De producten dienen in originele en onbeschadigde staat te verkeren. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Balance in Beauty behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail of brief ) aan Balance in Beauty te melden. De klant dient het product na overleg met Balance in Beauty te sturen. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

Indien de klant de betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Balance in Beauty ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal Balance in Beauty deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Balance in Beauty het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde producten.

 

 

Artikel 8 Overmacht

Balance in Beauty is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9 Eigendom

De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Balance in Beauty verschuldigd is, heeft voldaan. Balance in Beauty draagt het risico tijdens het transport.

 

Artikel 10 Eigendomsrechten

De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Balance in Beauty geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Balance in Beauty garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Balance in Beauty geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Balance in Beauty kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de faktuurwaarde.

Balance in Beauty is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer Balance in Beauty tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

 

 

Artikel 12 Persoonsgegevens

Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand van Balance in Beauty. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Indien de klant een aanbiedingen e-mail of nieuwsbrief van Balance in Beauty wenst te ontvangen, kan de klant zich aanmelden via info@be1.nl o.v.v. uitschrijving.

 

 

Artikel 13 Diversen

De bestelling van de klant zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld worden.

Indien de klant aan Balance in Beauty schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is Balance in Beauty gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan Balance in Beauty schriftelijk (e-mail, fax, brief) opgave doet van een ander adres binnen de Benelux of Duitsland, waar de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.

Wanneer door Balance in Beauty gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door Balance in Beauty.

Balance in Beauty heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website Balance in Beauty en be1.nl te wijzigen.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 

Overig

Gebruik onderstaande informatie om uw bestelling te betalen d.m.v. een overmaking. Vergeet niet om uw naam en ordernummer te vermelden.

 

Balance in Beauty

Burg. van Stamplein 292

2132 BH HOOFDDORP

 

 

Banknummer: NL06 INGB 000 4268979

 

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling direct door ons verzonden.

Hebt u vragen betreffende uw bestelling?

 

Dan kunt u een e-mail sturen naar info@be1.nl of telefonisch contact opnemen: 026 - 5766314